-         không phải là hàng hóa dịch vụ thuộc diện cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh chưa được phép lưu thông

-         không phải là hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu đối với thương nhân nước ngoài tham gia hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam

-         không phải là hàng giả, hàng vi phạm quyền sỡ hữu trí tuệ (trừ trường hợp trưng bày để so sánh với hàng thật)

Hàng hóa dịch vụ trưng bày giới thiệu tại hội chợ triễn lãm thương mại tại Việt Nam được phép bán, tặng cho, cung ứng tại hội chợ triễn lãm (đối với hàng hóa nhập khẩu phải đăng ký với hải quan)

lienhe

-         thương nhân trực tiếp tổ chức hội chợ triển lãm thương mại

-         thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ hội chợ triển lãm thương mại tổ chức hội chợ triển lãm thương mại cho mình

lienhe

hội chợ, triển lãm thương mại là hoạt động xúc tiến thương mại được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (Điều 129 LTM 2005

lienhe

  -         hàng hóa dịch vụ hợp pháp

  -         đảm bảo chất lượng hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa

  -         đối với hàng nhập khẩu thì hàng hóa được phép nhập khẩu phải tái xuất trong vòng 6 tháng sau khi kết thúc việc trưng bày có thể được tiêu thụ luôn trong nước nhưng phải tuân theo quy định về hàng hóa nhập khẩu

  Những trường hợp cấm trưng bày giới thiệu hàng hóa – Điều 123 LTM 2005

  lienhe

  Hình thức: mở phòng trưng bày, trưng bày tại hội thảo, hội nghị, trung tâm thương mại, trưng bày trên internet

  lienhe

  - thương nhân tự tổ chức việc trưng bày giới thiệu hàng hóa của mình

  - thương nhân thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày giới thiệu hàng

  hóa thực hiện việc trưng bày giới thiệu hàng hóa cho mình

  lienhe

  trưng bày giới thiệu hàng hóa dịch vụ là hoạt động xúc tiến thương mại theo đó thương nhân dùng hàng hóa dịch vụ và tài liệu về hàng hóa dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa dịch vụ đó 

  lienhe

    hàng hóa được phép kinh doanh và nằm trong phạm vi đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp có sản phẩm cần quảng cáo

   lienhe

   Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại là hoạt động thương mại của thương nhân để thực hiện việc quảng cáo thương mại cho thương nhân khác.” Điều 104 LTM 2005

   lienhe

   Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại là sự thỏa thuận giữa các bên (bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại và bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại), bên cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại thực hiện công việc quảng cáo cho bên thuê dịch vụ quảng cáo thương mại, còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền thù lao quảng cáo cho bên đã cung ứng dịch vụ quảng cáo thương mại

   Xem thêm: Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại

   Sản phẩm quảng cáo thương mại: gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói chữ viết, biểu tượng màu sắc ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại

   Phương tiên quảng cáo: là các công cụ được sử dụng để giới thiệu các sản phẩm quảng cáo bao gồm: báo chí, mạng thông tin máy tính, xuất bản phẩm, băng rôn, bảng, biển, pano, áp phích, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, …

   lienhe