Hỏi:

Dấu tròn công ty đóng trên chữ ký của người không có thẩm quyền và không được ủy quyền thì văn bản đó có giá trị pháp lý không?

Trả lời:

Chào bạn,
Vấn đề bạn hỏi, xin được tư vấn cho bạn như sau: 
1. Ý nghĩa của con dấu:
Con dấu được sử dụng trong doanh nghiệp thể hiện vị trí pháp lý và khẳng định giá trị pháp lý đối với các văn bản, giấy tờ của doanh nghiệp. Con dấu phải được doanh nghiệp quản lý theo quy định của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu và nghị định 31/2009/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58, theo đó, con dấu do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp quản lý một cách chặt chẽ, được lưu giữ tại trụ sở chính của doanh nghiệp. (Tham khảo Nghị định 58 và Nghị định 31).
Như vậy, con dấu có một ý nghĩa rất quan trọng hoạt động của doanh nghiệp, có thể nói, các văn bản do doanh nghiệp ban hành mà không được đóng dấu thì chưa có giá trị pháp lý. 
2. Ý nghĩa của chữ ký:
Văn bản do doanh nghiệp phát hành phải được người có thẩm quyền ký tên và được đóng dấu mới có giá trị pháp luật. 
Điều 86 Bộ Luật Dân sự quy định: Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của pháp nhân nhân danh pháp nhân trong quan hệ dân sự.
Người có thẩm quyền của doanh nghiệp chính là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền. Những văn bản ban hành không có chữ ký của người đại diện cũng tương tự như không được đóng dấu và không có giá trị pháp lý.
3. Văn bản có chữ ký của người không có thẩm quyền nhưng có con dấu của công ty:
Như bạn trao đổi, văn bản công ty bạn ban hành có con dấu nhưng không có người có thẩm quyền ký, chúng tôi cho rằng văn bản này chưa đủ điều kiện để có giá trị pháp luật.
Giả sử, văn bản này vẫn được ban hành, gây ra thiệt hại cho chủ thể khác trong quan hệ giao dịch hợp đồng thì người phát hành văn bản phải chịu trách nhiệm, đồng thời xem xét trách nhiệm của người quản lý con dấu của doanh nghiệp.