Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp.
(quy định tại đ43 nghị định 88)
Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:
1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Ngành, nghề kinh doanh.
3. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh ghi trong thông báo không được quá 1 (một) năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 2 (hai)năm.
4. Lý do tạm ngừng kinh doanh.
5. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. 
Kèm theo thông báo phải có quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.
 
Phụ lục văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh theo quy định tại thông tư 03:
TÊN DOANH NGHIỆP 
Số:....     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)................. 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:................. 
Do:......................Cấp ngày:..../...... 
Địa chỉ trụ sở chính: ......................... 
Điện thoại: ........... Fax: ................ 
Email: .......... Website: ................. 
Ngành, nghề kinh doanh:
STT     Tên ngành     Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân) 
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa).. ......... Nam/Nữ: 
Sinh ngày: ./.../.....Dân tộc: .........Quốc tịch:......... 
Chứng minh nhân dân số: ........................ 
Ngày cấp: ../.../..Cơ quan cấp: .................. 
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):............... 
Số giấy chứng thực cá nhân:..................... 
Ngày cấp:../.../...Cơ quan cấp:................... 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..................... 
Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh như sau: 
Thời giam tạm ngừng:....................... 
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng:   Ngày ...tháng ... năm ... 
Thời điểm kết thúc:   Ngày ...tháng ... năm ... 
Lý do tạm ngừng:................... 
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông báo này. 
..., ngày... tháng....năm..... 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
Kèm theo thông báo
 

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư