thủ tục Giải thể Công ty TNHH, thủ tục giải thể công ty tnhh mtv, thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên, thủ tục giải thể cty tnhh hai, giải thể doanh nghiệp, giải thể cty tnhh hai thành viên, trình tự thủ tục giải thể công ty tnhh, thủ tục giải thể doanh nghiệp tư nhân, thủ tục giải thể công ty cổ phần, Giải thể Công ty TNHH, giải thể công ty tnhh 1 thành viên, giải thể công ty tnhh 2 thành viên, giải thể công ty cổ phần, giải thể công ty rẻ nhất, thành lập công ty tnhh, dịch vụ thành lập công ty, thành lập công ty cổ phần,  

Mình hiên đang là cổ đông của một công ty TNHH 2 thành viên với tý lệ góp vốn là 50 %, hiện nay do bất đồng trong kinh doanh và không thể chào bán lại 50% cổ phần vì phía đối tác muốn làm khó và không chịu mua lại. Như vậy, nếu không thể bán cổ phần thì cho mình hỏi có cách nào giải thể công ty hay ko? tỷ lệ góp vốn của m là 50 %. Mong  các bạn tư vấn giúp mình.
 
Trả lời: Chào bạn
 
Hội đồng thành viên mới có thẩm quyền thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. mà quyết định của HĐTV hợp lệ khi 
 
 
 
2. Quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:
 
a) Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định;
 
b) Được số phiếu đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận đối với quyết định bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, tổ chức lại, giải thể công ty; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định
 
Do đó, nếu thành viên còn lại  không đồng ý thì bạn không thể giải thể công ty đuợc. Có một giải pháp khác trong truờng hợp này là bạn có thể chuyển nhuợng vốn góp: 
 
Điều 44. Chuyển nhượng phần vốn góp
 
Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 45 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:
 
1. Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;
 
2. Chỉ được chuyển nhượng cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày chào bán.
 
Nếu thành viên kia không đồng ý mua lại vốn góp thì bạn có thể chuyển nhuợng vốn góp cho nguời khác
 
Trân trọng