Trường hợp thứ nhất: Doanh nghiệp A triển khai thực hiện dự án Đầu tư Cụm công nghiệp tại tỉnh B, tiến độ dự án là từ tháng 01/2011 đến cuối năm 2011. nhưng đến nay tháng 7/2012 mà doanh nghịêp vẫn chưa bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
 
Trường hợp thứ hai: Doanh nghiệp B triển khai thực hiện dự án đầu tư Cụm Công nghiệp với tiến độ thực hiện dự án là 05 năm từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2012 và được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 từ tháng 01/2007 đến 12/2010 hoàn thành tái định cư. Vì vậy Doanh nghiệp B tiếp tục thực hiện dự án đầu tư khu tái định cư xây dựng nhà ở với tiến độ xây dựng là từ tháng 01/2007 đến tháng 12/2010. Hiện nay tháng 7/2012 cả hai dự án trên doanh nghiệp vẫn chưa bồi thường chưa chuyển tiền bồi thường giải phóng mắt bằng.
 
Vậy hai trường hợp trên các dự án chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư được không.
 
Xin hỏi thêm Luật sư
 
Trước đây UBND tỉnh có công văn đồng ý thoả thuận địa điểm để doanh nghiệ
 
Trả lời: Chào bạn! Trường hợp của bạn tôi tư vấn như sau:
 
Theo quy định tại Điều 65 Luật đầu tư quy định như sau:
 
Điều 65. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
 
Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được thực hiện theo một trong những trường hợp sau đây:
 
1. Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư;
 
2. Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án;
 
3. Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;
 
4. Chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước quản lý đầu tư hoặc theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài do vi phạm pháp luật.
 
Theo hướng dẫn tại Điều 68 Nghị định108/2006/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật đầu tư như sau:
 
Điều 68. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
 
1. Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 65 của Luật Đầu tư.
 
2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án trong trường hợp:
 
a) Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư mà sau 12 tháng, nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định tại Điều 67 Nghị định này;
 
b) Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.
 
3. Trường hợp theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài về việc chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào quyết định, bản án của toà án, trọng tài để quyết định chấm dứt hoạt động.
 
4. Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư và lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
 
Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ quyết định chấm dứt dự án đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho các cơ quan có liên quan.
 
Do vậy theo các quy định viện dẫn trên rất có thể doanh nghiệp bạn sẽ bị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc thu hồi chủ trương đầu và Giấy chứng nhận đầu tư.