Công ty tôi là công ty cổ phần, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh từ tháng 8/2008, tuy nhiên đến nay (tháng 6/2011) số vốn điều lệ vẫn chưa góp đủ như đã đăng ký. Tôi có đọc Luật DN thì trong đó ghi số vốn điều lệ phải được góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 
- Vậy nếu trong điều lệ của Công ty có ghi “số vốn điều lệ được góp thành nhiều lần theo tiến độ của dự án (hoặc tình hình sxkd của Công ty) và do Hội đồng quản trị quy định” thì có vi phạm luật không?
 
- Nếu không vi phạm thì thời gian tối đa để các cổ đông góp hết số vốn theo như đã đăng ký là bao nhiêu lâu? Vì tôi thấy nghị định102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 V/v hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật DN thì “Thời hạn mà thành viên, chủ sở hữu công ty TNHH phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên”
 
 
 
Trả lời: Chào bạn. 
 
- Luật doanh nghiệp đã quy định công ty cp phải góp đủ vốn đăng ký trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh. Như vậy nếu Điều lệ quy định trái với điều này tức thời gian góp vốn quá 90 ngày thì quy định trong điều lệ đó vô hiệu.
- Thời hạn góp vốn trong công ty cp và công ty TNHH là khác nhau, do đó bạn không được đánh đồng thời hạn góp vốn của công ty TNHH với công ty cổ phần được
 
- Điều 84 Luật Doanh nghiệp qui định: “Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Điều đó có nghĩa là, nếu như vốn điều lệ của công ty bạn là một tỷ đồng thì theo yêu cầu của Điều 84 Luật Doanh nghiệp, các cổ đông sáng lập chỉ cần góp hoặc cam kết góp 200 triệu đồng (giả định rằng công ty chỉ phát hành cổ phần phổ thông) mà không phải là toàn bộ số vốn điều lệ. 
 
- Tuy vậy, việc huy động phần vốn còn “thiếu” kia không phải là không có thời hạn. Giới hạn luật định trong trường hợp này là ba năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Sau ba năm mà công ty không huy động đủ số vốn đã đăng ký thì công ty phải giảm vốn điều lệ tương ứng với phần vốn mà công ty thực tế huy động được. 
- Trong Điều lệ Công ty bạn có ghi  “số vốn điều lệ được góp thành nhiều lần theo tiến độ của dự án (hoặc tình hình sxkd của Công ty) và do Hội đồng quản trị quy định”  Tỷ lệ vốn góp còn lại mà điều lệ Công ty bạn quy định như trên không trái với quy định của pháp luật nếu được góp đủ trong thời han 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký KD.

QUÝ KHÁCH HÀNG MUỐN TƯ VẤN HOẶC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÃY LIÊN HỆ VỚI VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN HƯỚNG DẪN.

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

 Liên hệ luật sư