thẩm quyền thay đổi giám đốc (đại diện theo pháp luật) thuộc về hội đồng quản trị.
 
trong trường hợp của công ty bạn, thay đổi giám đốc là ông A đồng thời giữ chức danh chủ tịch HĐQT thì sẽ có 2 trường hợp:
 
Trường hợp 1: thay đổi giám đốc đồng thời thay đổi cả chủ tịch HĐQT thì Thông báo thay đổi sẽ do chủ tịch HĐQT mới ký, còn Biên bản và Quyết định của HĐQT sẽ do Chủ tịch HĐQT cũ ký.
 
Trường hợp 2: thay đổi giám đốc mới là ông B , còn ông A vẫn giữ chức vụ chủ tịch HĐQT thì chủ tịch HĐQT đương nhiên ký hồ sơ thay đổi giám đốc.
 
theo tôi hiểu thì ý bạn hỏi thuộc trường hợp 1.