HỎI: Hiện tôi đang có công nghệ xử lỹ rác thải tái chế. Xin cho biết hiện
nay năm 2011 chính phủ co những chính sách gì cho những người hoạt
động trong lĩnh vực môi trường. Văn phòng luật sư có thể cho chúng tôi
biết chi tiết về sự tài trợ trong các dự án của chính phủ  một cách
trực tiếp mà một Tỉnh phải làm đối với việc xử lý rác thải đối với các
doanh nghiệp đầu tư vào khi xữ lý rác thải. Chẳng hạn như ở Hải Phòng
có sự tài trợ về chi phí xây dựng nhà máy và tiền cho xử lý rác thải
là 150 000 / tấn. Vậy đây là sự tài trợ riêng của Thành phố Hải Phòng
hay đây là quy định chung của Nhà nước cho những người xữ lý chất thải
như chúng tôi.
Và việc xữ lý chất thải như vậy thì doanh nghiệp sẻ được gì và mất gì?
Xin cảm ơn.

 

Trả lời:

Chào bạn,

Để tham khảo sự tài trợ trong các dự án của chính phủ đối với việc xử lý rác thải trong các
doanh nghiệp đầu tư vào khi xữ lý rác thả, bạn có thể dựa vào căn cứ pháp lý sau:

1.       Quyết định số 35/2008/QĐ-TTg ngày 03/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

2.      Quyết định số 24/QĐ-HĐQL ngày 12/01/2004 của Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam về việc ban hành quy chế cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, tài trợ và đồng tài trợ của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Mức vốn vay của Quỹ này: Bộ Tài chính hướng dẫn quy định về mức vốn cho vay của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Giám đốc Quỹ quyết định cho vay trong phạm vi khả năng nguồn vốn cho phép và phù hợp với kế hoạch sử dụng vốn, kế hoạch thu - chi tài chính hàng năm đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

 

 

3.      Công văn Số: 1177/BXD-HTKT về việc  triển khai thực hiện chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020

 

Sự tài trợ về chi phí xây dựng nhà máy và tiền cho xử lý rác thải là 150 000 / tấn ở Hải Phòng là tài trợ riêng của Thành phố Hải Phòng. Để biết mức hỗ trợ cụ thể cho từng vùng, bạn có thể liên hệ UBND nơi đó để biết chi tiết hơn.