Công ty chúng tôi có ý định tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích bán hàng và giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong địa phương (theo yêu cầu của các doanh nghiệp). Xin hỏi trình tự, thủ tục và cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động hội chợ, triển lãm.


Trả lời:

Về trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại, theo Điều 34 - Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 4-4-2006 quy định như sau:


1. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại phải được đăng ký tại Sở Thương mại, nơi dự kiến tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trước ngày 1-10 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm.


2. Sở Thương mại xác nhận bằng văn bản việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại của thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại chậm nhất trước ngày 1-11 của năm trước năm tổ chức hội chợ, triển lãm. Trong trường hợp không xác nhận việc đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại, thì Sở Thương mại phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn nêu tại khoản này.


3. Trường hợp nếu có từ 2 thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại trở lên đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại trùng tên, chủ đề, thời gian, địa bàn thì Sở Thương mại tổ chức hiệp thương để lựa chọn thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại đó.


4. Trường hợp việc hiệp thương quy định tại khoản 3 Điều này không đạt kết quả, Sở Thương mại quyết định xác nhận đăng ký cho một thương nhân hoặc tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại được tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại căn cứ vào các cơ sở sau đây:


a. Kết quả tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tương tự đó thực hiện;

b. Năng lực tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại;

c. Kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại cùng tên, cùng chủ đề hoặc các hội chợ, triển lãm thương mại tương tự;

d. Đánh giá của các hiệp hội ngành hàng liên quan.


5. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải có văn bản báo cáo Sở Thương mại về kết quả việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại theo những nội dung đăng ký tại Sở Thương mại.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.