Hỏi: Kính chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi? Tại công ty tôi có 60.000 cổ phần, toàn bộ số cổ phần của Công ty là 100.000 cổ phần . Theo điều lệ Công ty nếu muốn tham dự Đại hội cổ đông thì phải có tối thiểu 1,5% tổng số cổ phần( 1.500 cổ phần) . Nếu tôi muốn có thêm người cùng tham dự đại hội với tôi thì tôi uỷ quyền cho họ 1.500 cổ phần . Như vây tôi tham dự vơi số cổ phần có quyền biểu quyết giảm đi 1.500 và có thêm Ủymột thành viên tham gia . Xin hoi như vây có hợp lệ không ?

 

Trả lời:

Chào bạn,

 

Theo quy định tại khoản 1 điều 101 luật doanh nghiệp có quy định: Cổ đông là cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức trực tiếp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

 

Cổ đông có thể ủy quyền toàn bộ cho người đại diện được quyền quyết định tất cả những

vấn đề cần sự biểu quyết của cổ đông, hoặc chỉ thị cho người đại diện phải biểu quyết

theo ý mình dựa trên các tài liệu đã được nhận trước khi cuộc họp ĐHĐCĐ khai mạc.

 

Hiện nay pháp luật không quy định cho phép việc ủy quyền một số cổ phần và việc quy định cổ đông là cá nhân chỉ được ủy quyền cho một người tham dự có thể hiểu xuất phát từ quan điểm “một người không thể mâu thuẫn với chính mình khi thực hiện các giao dịch”. Như vậy có thể hiểu pháp luật không thừa nhận việc ủy quyền như bạn thực hiện.

 

 

 

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết