Hỏi: Cty TNHH 1 thành viên cần có bao nhiêu thành viên.

Trả lời: Theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam, các loại hình công ty phổ biến nhất bao gồm:
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: là doanh nghiệp do một tổ chức hay cá nhân làm chủ sở hữu, không được quyền phát hành cổ phần.
Công ty trách nhiệm hữu hạn: với số thành viên thấp nhất là 2 người và cao nhất là 50 người, không được quyền phát hành cổ phần.
Công ty cổ phần: số thành viên ít nhất là 3, cao nhất không giới hạn, được quyền phát hành cổ phần. 
Công ty hợp danh: có ít nhất 2 thành viên, buộc phải là cá nhân, không được quyền phát hành cổ phần. 
Doanh nghiệp tư nhân: do một cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản, mỗi cá nhân chỉ được lập duy nhất một doanh nghiệp tư nhân. 
Nhóm công ty: là một tập hợp các công ty có mối quan hệ gắn bó lâu dài với nhau về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác. Nhóm công ty bao gồm các hình thức sau đây: 
Công ty mẹ - công ty con. 
Tập đoàn kinh tế. 
Các hình thức khác.

Click: Liên hệ Luật sư

Xử lý vi phạm pháp luật về chuyển giao công nghệ