Hỏi:

Tôi và một người bạn có góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên, trên giấy phép ĐKKD vốn của bạn tôi là 30% nhưng đến giờ vẫn chưa nộp đủ, nay Công ty đã làm giấy thay đổi tên thành viên, một người quen của tôi đã nhận chuyển nhượng, đồng ý góp số vốn còn thiếu để trở thành thành viên, song đến giờ vẫn chưa góp vốn vào công ty. Nay tôi muốn chuyển sang

 

Công ty TNHH 1 thành viên thì người quen của tôi có được đòi quyền lợi  không? Xin cho tôi biết căn cứ pháp luật luôn ạ.

Trả lời:

 

Điều 39 Luật doanh nghiệp 2005 có quy định:

1. Thành viên phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn bằng loại tài sản góp vốn như đã cam kết. Trường hợp thành viên thay đổi loại tài sản góp vốn đã cam kết thì phải được sự nhất trí của các thành viên còn lại; công ty thông báo bằng văn bản nội dung thay đổi đó đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày chấp thuận sự thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thông báo bằng văn bản tiến độ góp vốn đăng ký đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày cam kết góp vốn và phải chịu trách nhiệm cá nhân về các thiệt hại cho công ty và người khác do thông báo chậm trễ hoặc thông báo không chính xác, không trung thực, không đầy đủ.

2. Trường hợp có thành viên không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được coi là nợ của thành viên đó đối với công ty; thành viên đó phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết.

3. Sau thời hạn cam kết lần cuối mà vẫn có thành viên chưa góp đủ số vốn đã cam kết thì số vốn chưa góp được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Một hoặc một số thành viên nhận góp đủ số vốn chưa góp;

b) Huy động người khác cùng góp vốn vào công ty;

c) Các thành viên còn lại góp đủ số vốn chưa góp theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty.

Sau khi số vốn còn lại được góp đủ theo quy định tại khoản này, thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty và công ty phải đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này…

Trong trường hợp này, nếu quá thời hạn cam kết mà thành viên vẫn chưa góp vốn thì bạn có thể góp đủ số vốn còn thiếu. Khi đó, người không góp vốn sẽ mất quyền thành viên và bạn phải tiến hành thay đổi loại hình doanh nghiệp sang Công ty TNHH 1 thành viên và thay đổi đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn không có đủ khả năng tài chính để góp đủ số vốn còn thiếu thì tư cách thành viên của người không góp vốn không mặc nhiên mất đi. Số vốn chưa góp sẽ là khoản nợ của thành viên đó đối với công ty. Và trong trường hợp có thiệt hại xảy ra do thành viên đã không góp vốn thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm vô hạn. Thành viên chỉ bị mất tư cách thành viên nếu có quyết định của Hội đồng thành viên theo như điều lệ công ty khởi kiện ra Tòa án. Và dựa trên quyết định của Tòa án bạn phải tiến hành đăng kí kinh doanh lại và thay đổi loại hình kinh doanh.