Singapore là quốc gia láng giềng, cùng thuộc khối ASEAN với Việt Nam. Tuy là đảo quốc rất nhỏ, Singapore có nền kinh tế phát triển rất mạnh. Một trong những mục tiêu quan trọng chiến lược của Singapore là phát triển thị trường chứng khoán trở thành trung tâm giao dịch thứ cấp quan trọng của khu vực châu Á, với hy vọng có thể cạnh tranh ảnh hưởng tài chính với TTCK Hong Kong.

Dưới đây là một số thông tin quantrọng nhất về các điều kiện và tiêu chuẩn niêm yết cổ phiếu công ty trên TTCKSingapore.

Doanh thu và mức vốn hóa:

 • Tiêu chí 1 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tích lũy trong 3 năm kề trước ít nhất là 7,5 triệu $ Sing, với lợi nhuận trước thuế hợp nhất mỗi năm không dưới 1 triệu $ Sing.
 • Tiêu chí 2 - Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tích lũy trong 1 hoặc 2 năm kề trước ít nhất là 10 triệu $ Sing.
 • Tiêu chí 3 - Mức vốn hóa tối thiểu là 80 triệu $ Sing tại thời điểm phát hành ra công chúng lần đầu tiên, dựa vào giá phát hành và vốn cổ phần sau khi phát hành.

Phân bố cổ phần:

 • Mức vốn hóa thấp hơn 300 triệu $ Sing: 25% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.
 • Mức vốn hóa từ 300 triệu đến 400 triệu $ Sing: 20% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.
 • Mức vốn hóa từ 400 triệu đến 1 tỉ $ Sing: 15% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.
 • Mức vốn hóa hơn 1 tỉ $ Sing: 12% vốn cổ phần bổ sung được công chúng nắm giữ.

Số lượng cổ đông:

 • Ít nhất 1000 cổ đông (ít nhất 2000 cổ đông với niêm yết "thứ cấp")

Thời hạn ràng buộc (Moratorium):

 • Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 6 tháng sau thời điểm niêm yết (với tiêu chí 1 & 2).
 • Cổ đông sáng lập không được chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 6 tháng sau thời điểm niêm yết, và không được chuyển nhượng quá 50% lượng cổ phần nắm giữ trong thời hạn 1 năm sau thời điểm niêm yết (với tiêu chí 3).

Tình trạng tài chính và thanhkhoản:

 • Tình trạng tài chính lành mạnh với các hoạt động tạo ra luồng lưu chuyển tiền tệ dương. Tất cả các khoản vay của các giám đốc, các cổ đông lớn, và các công ty được điều hành bởi các giám đốc và các cổ đông lớn phải được thanh toán, trừ các khoản vay của công ty con và công ty liên kết với công ty xin niêm yết.

Giám đốc và công việc quản lý:

 • Ít nhất có hai giám đốc không trực tiếp điều hành, độc lập về quan hệ tài chính và kinh doanh với công ty xin niêm yết.
 • Với các công ty nước ngoài, phải có ít nhất hai giám đốc độc lập, và một trong hai người này phải là công dân Singapore.
 • Phải có Ủy ban Kiểm toán.

Báo cáo tài chính:

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.