Thị trường chính Hồng Kông và Điều kiện ghi chép sổ sách và mức vốn hóa thị trường:

 • Ghi chép sổ sách kế toán trong ít nhất 3 năm tài khóa liên tục.
 • Quản lý liên tục trong vòng 3 năm liền trước đó. Sở hữu liên tục và kiểm soát trong ít nhất 1 năm tài khóa liền trước.
 • Ba hình thức kiểm tra:

1. Kiểm tra lợi nhuận:
Lợi nhuận tối thiểu là 20 triệu $HK cho năm gần nhất và tổng lợi nhuận là 30triệu $HK cho 2 năm trước đó.

Mức vốn hóa tối thiểu là 200 triệu$HK tại thời điểm niêm yết.

2. Kiểm tra mức vốn hóa/doanhthu/lưu chuyển tiền tệ:
Doanh thu tối thiểu là 500 triệu $HK cho năm tài khóa kiểm toán gần nhất.

Lưu chuyển tiền tệ dương từ hoạtđộng sản xuất kinh doanh tối thiểu là 100 triệu $HK cho 3 năm tài khóa liềntrước.

Mức vốn hóa tối thiểu là 2 tỉ $HKtại thời điểm niêm yết.

3. Kiểm tra mức vốn hóa/doanh thu:

Doanh thu tối thiểu là 500 triệu$HK cho năm tài khóa kiểm toán gần nhất.

Mức vốn hóa tối thiểu là 4 tỉ $HKtại thời điểm niêm yết.

Có thể chấp nhận ghi chép sổ sáchít hơn 3 năm nếu:
Giám đốc và các cấp quản lý có kinh nghiệm ít nhất 3 năm trong việc niêm yếtdoanh nghiệp.
Quản lý liên tục trong năm tài khóa kiểm toán gần nhất.

 • Có thể xem xét miễntrừ cho một số công ty khoáng sản và công ty mới thành lập theo dự án, như cácdự án hạ tầng cơ sở quan trọng, có quá trình ghi chép sổ sách ngắn hơn.
 • Không nhất thiết phảitheo đuổi một lĩnh vực kinh doanh tập trung, nhưng hoạt động kinh doanh cốt lõicủa công ty phải thỏa mãn điều kiện tài chính tối thiểu.
 • Phải kiểm soát đượctình hình kinh doanh.

Tỉ lệ cổ phần tối thiểu do côngchúng nắm giữ

 • Mức vốn hóa tối thiểu  do công chúng nắm giữ là 50 triệu HK$ tại thời điểm niêm yết.
 • Công chúng nắm giữ tối thiểu 25% tổng vốn cổ phần phát hành của công ty niêm yết.
 • TTGD có thể xem xét việc chấp nhận tỉ lệ công chúng nắm giữ từ 15% đến 25% cổ phần nếu mức vốn hóa của doanh nghiệp niêm yết lớn hơn 10 tỉ HK$.

Triển vọng tương lai:

 • Không có quy định cụ thể, nhưng doanh nghiệp phải tường trình về các kế hoạch và triển vọng tương lai.
 • Có thể đưa ra dự đoán doanh thu.

Báo cáo kế toán:

 • Phải tuân theo chuẩn mực báo cáo tài chính Hong Kong hoặc chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
 • Nhìn chung, có thể chấp nhận các nguyên tắc kế toán Mỹ (US GAAP), hoặc các chuẩn mực khác theo từng trường hợp cụ thể.
 • Nhìn chung, cần có báo cáo kế toán hoàn chỉnh cho ít nhất ba năm tài khóa, ngay trước khi công bố bản cáo bạch.
 • Thời kỳ tài chính cuối cùng được kế toán báo cáo không vượt quá sáu tháng trước so với hồ sơ xin niêm yết.

Quản lý doanh nghiệp:

 • Yêu cầu phải có ba giám đốc độc lập, không trực tiếp điều hành.
 • Cần có các kế toán đủ năng lực.
 • Cần có ủy ban kiểm toán.
 • Cần có nhân viên giám sát hoạt động theo nguyên tắc.
 • Cần chỉ định một nhà tài trợ vào vị trí tư vấn từ đầu năm dự định niêm yết cho tới khi hoàn thành báo cáo tài chính cho năm tài khóa đầu tiên sau niêm yết.

Quyền hạn pháp lý được chấp nhận:

 • Hong Kong, Bermuda, đảo Cayman và CHND Trung Hoa.
 • Những lãnh thổ có thẩm quyền niêm yết thứ cấp khác cũng được xem xét chấp nhận.

Hạn chế đối với cổ đông sáng lập:

 • Một cổ đông lớn vào thời điểm niêm yết:
  • Không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày công bố bản cáo bạch đến hết 6 tháng sau khi niêm yết.
  • Không được chuyển nhượng cổ phần trong 6 tháng tiếp theo nếu việc chuyển nhượng cổ phần đó làm cho cổ đông này không còn là cổ đông lớn (chiếm 30% cổ phần).

Những điều kiện khác:

 • Chấp nhận sự tồn tại của các doanh nghiệp cạnh tranh với doanh nghiệp xin niêm yết, được điều hành bởi các cổ đông tham gia quản lý, hay giám đốc của doanh nghiệp xin niêm yết. Tuy nhiên, cần báo cáo về các doanh nghiệp này.
 • Có thể được niêm yết chỉ dưới hình thức phát hành cổ phiếu (placing).
 • Yêu cầu bắt buộc phải bảo lãnh đầy đủ (underwriting).
 • Những doanh nghiệp đã niêm yết không được phát hành loại chứng khoán mới trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết.

Thị trường doanh nghiệp đang tăngtrưởng Hong Kong

 

Điều kiện ghi chép sổ sách và mứcvốn hóa thị trường:

 • Ít nhất 24 tháng hoạt động kinh doanh liên tục.
 • Thời hạn hoạt động kinh doanh có thể được xét giảm xuống ít nhất 12 tháng nếu:
  • Doanh thu tối thiểu là 500 triệu $HK trong 12 tháng, theo báo cáo của bộ phận kế toán.
  • Tổng tài sản tối thiểu là 500 triệu $HK theo bảng cân đối kế toán, báo cáo tài chính kỳ gần nhất.
  • Mức vốn hóa tối thiểu là 500 triệu $HK tại thời điểm niêm yết.
  • Mức vốn hóa do công chúng nắm giữ tối thiểu là 150 triệu $HK tại thời điểm niêm yết.
 • Không có điều kiện về mức lợi nhuận.
 • Có thể áp dụng điều kiện miễn trừ cho các công ty khai thác tài nguyên thiên nhiên và các công ty mới thành lập theo dự án, như các dự án hạ tầng cơ sở quan trọng, có quá trình ghi chép sổ sách ngắn hơn.
 • Không được thay đổi nhóm quản lý và sở hữu trong suốt thời gian hoạt động kinh doanh nói trên.
 • Phải theo đuổi một lĩnh vực kinh doanh tập trung.
 • Phải kiểm soát thành phần Ban Giám đốc và ít nhất 50% hoạt động kinh doanh phải có lợi ích kinh tế.

Tỉ lệ cổ phần nắm giữ bởi côngchúng:

 • Mức vốn hóa từ 30 triệu $HK trở đi và 25% tổng vốn cổ phần đã phát hành của doanh nghiệp xin niêm yết phải do công chúng nắm giữ tại thời điểm niêm yết, nếu tổng mức vốn hóa của doanh nghiệp thấp hơn 4 tỉ $HK.
 • Mức vốn hóa từ 1 tỉ $HK trở đi và 20% tổng vốn cổ phần đã phát hành của doanh nghiệp xin niêm yết phải do công chúng nắm giữ tại thời điểm niêm yết, nếu tổng mức vốn hóa của doanh nghiệp lớn hơn 4 tỉ $HK.

Triển vọng tương lai:

 • Tường trình về các mục tiêu kinh doanh cho năm dự định niêm yết và hai năm tiếp sau.
 • Có thể đưa ra dự đoán doanh thu.

Báo cáo kế toán:

 • Phải tuân theo chuẩn mực báo cáo tài chính Hong Kong hoặc chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế.
 • Nhìn chung, có thể chấp nhận các nguyên tắc kế toán Mỹ (US GAAP), nếu công ty đã được niêm yết, hoặc sẽ được niêm yết cùng lúc, trên TTCK New York (NYSE) hoặc TTCK quốc gia NASDAQ.
 • Nhìn chung, cần có báo cáo kế toán hoàn chỉnh cho ít nhất hai năm tài khóa, ngay trước khi công bố bản cáo bạch.
 • Thời kỳ tài chính cuối cùng được kế toán báo cáo không vượt quá sáu tháng trước so với hồ sơ xin niêm yết.

Quản lý doanh nghiệp:

 • Yêu cầu phải có ba giám đốc độc lập, không trực tiếp điều hành.
 • Cần có các kế toán đủ năng lực.
 • Cần có ủy ban kiểm toán.
 • Cần có nhân viên giám sát hoạt động theo nguyên tắc.
 • Cần chỉ định một nhà tài trợ vào vị trí tư vấn cho năm dự định niêm yết và hai năm tiếp sau.

Quyền hạn pháp lý được chấp nhận:

 • Hong Kong, Bermuda, đảo Cayman và CHND Trung Hoa.

Hạn chế đối với cổ đông sáng lập:

 • Một cổ đông sáng lập tham gia quản lý, vào thời điểm niêm yết, không được từ bỏ quyền lợi đối với cổ phiếu niêm yết trong thời gian từ ngày công bố bản cáo bạch đến hết 12 tháng sau khi niêm yết. Nếu quyền lợi/cổ phần của cổ đông sáng lập này thấp hơn 1% thì thời hạn cuối cùng rút xuống còn 6 tháng sau khi niêm yết.
 • Một cổ đông lớn vào thời điểm niêm yết không được chuyển nhượng cổ phần trong thời gian từ ngày công bố bản cáo bạch đến hết 6 tháng sau khi niêm yết.

Những điều kiện khác:

 • Chấp nhận sự tồn tại của các doanh nghiệp cạnh tranh với doanh nghiệp xin niêm yết, được điều hành bởi các cổ đông tham gia quản lý, cổ đông lớn, hay giám đốc của doanh nghiệp xin niêm yết. Tuy nhiên, cần báo cáo về các doanh nghiệp này.
 • Có thể được niêm yết chỉ dưới hình thức phát hành cổ phiếu (placing).
 • Không có yêu cầu về bảo lãnh (underwriting).
 • Những doanh nghiệp đã niêm yết không được phát hành loại chứng khoán mới trong vòng 6 tháng kể từ ngày niêm yết, trừ với mục đích mua tài sản để phục vụ nhu cầu kinh doanh trọng yếu.

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên lạc với chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết

Liên hệ: Luật sư tại Hà Nội để tư vấn cụ thể.