Ðiều 46. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài

 

1. Ðối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 

2. Hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

 

a) Văn bản về các nội dung quy định tại khoản 3 Ðiều 45 của Luật này;

 

b) Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư;

 

c) Hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng BCC, Ðiều lệ doanh nghiệp (nếu có).

 

3. Cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký đầu tư hợp lệ.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư