Ðiều 45. Thủ tục đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước

 

1. Ðối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư dưới mười lăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư không phải làm thủ tục đăng ký đầu tư.

 

2. Ðối với dự án đầu tư trong nước có quy mô vốn đầu tư từ mười lăm tỷ đồng Việt Nam đến dưới ba trăm tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký đầu tư theo mẫu tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh.

 

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan nhà nước quản lý đầu tư cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 

3. Nội dung đăng ký đầu tư bao gồm:

 

a) Tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

 

b) Mục tiêu, quy mô và địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

 

c) Vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án;

 

d) Nhu cầu sử dụng đất và cam kết về bảo vệ môi trường;

 

đ) Kiến nghị ưu đãi đầu tư (nếu có).

 

4. Nhà đầu tư đăng ký đầu tư trước khi thực hiện dự án đầu tư.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư