Ðiều 42. Hỗ trợ và khuyến khích phát triển dịch vụ đầu tư

 

Nhà nước khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiến hành các dịch vụ hỗ trợ đầu tư sau đây:

 

1. Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý;

 

2. Tư vấn về sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ;

 

3. Dạy nghề, đào tạo kỹ thuật, kỹ năng quản lý;

 

4. Cung cấp thông tin về thị trường, thông tin khoa học - kỹ thuật, công nghệ và các thông tin kinh tế, xã hội khác mà nhà đầu tư yêu cầu;

 

5. Tiếp thị, xúc tiến đầu tư và thương mại;

 

6. Thành lập, tham gia các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

 

7. Thành lập các trung tâm thiết kế, thử nghiệm để hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư