Doanh nghiệp Đầu tư Khấu hao tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định

Email In PDF.

Ðiều 35. Khấu hao tài sản cố định

 

Dự án đầu tư trong lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và dự án kinh doanh có hiệu quả được áp dụng khấu hao nhanh đối với tài sản cố định; mức khấu hao tối đa là hai lần mức khấu hao theo chế độ khấu hao tài sản cố định.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư

 

Tư vấn pháp luật khác