Ðiều 29. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện

 

1. Lĩnh vực đầu tư có điều kiện bao gồm:

 

a) Lĩnh vực tác động đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội;

 

b) Lĩnh vực tài chính, ngân hàng;

 

c) Lĩnh vực tác động đến sức khỏe cộng đồng;

 

d) Văn hóa, thông tin, báo chí, xuất bản;

 

đ) Dịch vụ giải trí;

 

e) Kinh doanh bất động sản;

 

g) Khảo sát, tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên thiên nhiên; môi trường sinh thái;

 

h) Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo;

 

i) Một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Ðối với nhà đầu tư nước ngoài, ngoài các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Ðiều này, các lĩnh vực đầu tư có điều kiện còn bao gồm các lĩnh vực đầu tư theo lộ trình thực hiện cam kết quốc tế trong các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

 

3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đầu tư trong các lĩnh vực không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện, nhưng trong quá trình hoạt động, lĩnh vực đã đầu tư được bổ sung vào Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực đó.

 

4. Nhà đầu tư nước ngoài được áp dụng điều kiện đầu tư như nhà đầu tư trong nước trong trường hợp các nhà đầu tư Việt Nam sở hữu từ 51% vốn Ðiều lệ của doanh nghiệp trở lên.

 

5. Căn cứ vào yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ và phù hợp với các cam kết trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với đầu tư nước ngoài.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư