Ðiều 26. Ðầu tư gián tiếp

 

1. Nhà đầu tư thực hiện đầu tư gián tiếp tại Việt Nam theo các hình thức sau đây:

 

a) Mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và các giấy tờ có giá khác;

 

b) Thông qua quỹ đầu tư chứng khoán;

 

c) Thông qua các định chế tài chính trung gian khác.

 

2. Ðầu tư thông qua mua, bán cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác của tổ chức, cá nhân và thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư