Ðiều 24. Ðầu tư phát triển kinh doanh

 

Nhà đầu tư được đầu tư phát triển kinh doanh thông qua các hình thức sau đây:

 

1. Mở rộng quy mô, nâng cao công suất, năng lực kinh doanh;

 

2. Ðổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư