Ðầu tư thành lập tổ chức kinh tế

In

Ðiều 22. Ðầu tư thành lập tổ chức kinh tế

 

1. Căn cứ vào các hình thức đầu tư quy định tại Ðiều 21 của Luật này, nhà đầu tư được đầu tư để thành lập các tổ chức kinh tế sau đây:

 

a) Doanh nghiệp tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

 

b) Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính khác theo quy định của pháp luật;

 

c) Cơ sở dịch vụ y tế, giáo dục, khoa học, văn hóa, thể thao và các cơ sở dịch vụ khác có hoạt động đầu tư sinh lợi;

 

d) Các tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

 

2. Ngoài các tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Ðiều này, nhà đầu tư trong nước được đầu tư để thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tổ chức và hoạt động theo Luật hợp tác xã; hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: