Các hình thức đầu tư trực tiếp

In

Ðiều 21. Các hình thức đầu tư trực tiếp

 

1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

 

2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

 

3. Ðầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

 

4. Ðầu tư phát triển kinh doanh.

 

5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

 

6. Ðầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

 

7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: