Ðiều 20. Nghĩa vụ của nhà đầu tư

 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

 

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.

 

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

 

3. Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.

 

4. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

 

5. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

 

6. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

 

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006

Chính sách về đầu tư