Ðiều 7. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

 

Nhà nước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động đầu tư; bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư trong việc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Tham khảoLuật đầu tư số 51/2001/QH10 ngày 1/7/2006