• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục xin cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm

Thứ sáu, 22 Tháng 3 2013 13:27

thành lập công ty bảo hiểm doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước chưa thành niên điều kiện thành lập công ty bảo hiểm  

cung cấp dịch vụ tư vấn xin giấy phép trọn gói tất cả các lĩnh vực như: kinh doanh rượu, hóa chất, lữ hành, vệ sinh an toàn thực phẩm, mã vạch, tổ chức sự kiên, lao động.....
 
 1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động xin Giấy phép tại Việt Nam và Nước ngoài:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về việc cấp Giấy phép cho khách hàng.
- Tư vấn các thủ tục xin Giấy phép Tại Việt Nam và Quốc tế.
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn xin Giấy phép lữ hành.
- Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
 
2. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và các giấy tờ của khách hàng:
- Trên cơ sở các yêu cầu và tài liệu khách hàng cung cấp các luật sư của chúng tôi sẽ  phân tích, đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.
- Trong trường hợp khách hàng cần luật sư tham gia đàm phán, gặp mặt trao đổi với đối tác của khách hàng trong việc xin Giấy phép  tại Việt Nam và nước ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp, đảm bảo sự tham gia theo đúng yêu cầu.
- Chúng tôi đại diện cho khách hàng dịch thuật, công chứng các giấy tờ có liên quan.
 
3. Đại diện hoàn tất các thủ tục xin Giấy phép cho khách hàng, cụ thể:
- Sau khi ký hợp đồng dịch vụ, chúng tôi sẽ tiến hành soạn hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện lên Sở để nộp hồ sơ xin Giấy phép cho khách hàng.
- Đại diện theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở - Bộ , thông báo kết quả hồ sơ đã nộp cho khách hàng.
- Nhận Giấy phép lữ hành quốc tế tại Sở - Bộ liên quan.
 
 
Các hồ sơ cần khi đăng ký
Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm:
 
Mức vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm:
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 70 tỉ đồng Việt Nam hoặc 5 triệu đô la Mỹ (nếu có vốn đầu tư nước ngoài)
Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 140 tỉ đồng Việt Nam hoặc 10 triệu đô la Mỹ (nếu có vốn đầu tư nước ngoài)
Hồ sơ xin cấp giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm được lập thành 3 bộ trong đó có 1 bộ là bản chính, 2 bộ là bản sao. Hồ sơ xin cấp giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được lập thành 3 bộ, mỗi bộ gồm 1 bản bằng tiếng Việt và 1 bản bằng tiếng Anh, có 1 bộ là bản chính, 2 bộ là bản sao. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xin cấp giấy phép. Mỗi bộ hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm những tài liệu sau:
 
Đơn xin cấp giấy phép;
Phương án hoạt động 5 năm đầu;
Danh sách, lý lịch, các văn bằng được công chứng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp;
Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó;
Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo hiểm dự kiến kinh doanh;
Ngoài các giấy tờ theo quy định tại các mục 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên, tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp dự kiến thành lập, hồ sơ xin cấp giấy phép phải có những tài liệu sau:
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhà nước:
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
Văn bản của cơ quan quyết định thành lập doanh nghiệp chấp thuận việc doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm;
Giải trình về nguồn vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với công ty cổ phần bảo hiểm:
Dự thảo điều lệ công ty;
Biên bản họp của chủ đầu tư về việc thành lập công ty cổ phần bảo hiểm;
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về năng lực pháp lý của các chủ đầu tư là sáng lập viên:
Đối với các chủ đầu tư là pháp nhân: bản sao có công chứng của quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (nếu có);
Đối với các chủ đầu tư là cá nhân: lý lịch tư pháp theo mẫu do pháp luật quy định.
Xác nhận về tính hợp pháp của nguồn vốn thành lập công ty:
Đối với chủ đầu tư là pháp nhân: báo cáo tài chính đã được kiểm toán độc lập trong 3 năm gần nhất.
Đối với chủ đầu tư là cá nhân: xác nhận của ngân hàng về số dư tiền gửi có trong tài khoản của chủ đầu tư, hoặc thẻ tiết kiệm có kỳ hạn còn lại ít nhất là 6 tháng (kể từ ngày nộp hồ sơ xin cấp giấy phép), hoặc chứng chỉ tiền gửi đứng tên chủ đầu tư.  Các hồ sơ, giấy tờ về nhà đất không được dùng để xác nhận về tình hình tài chính và khả năng góp vốn của các chủ đầu tư. 
Văn bản uỷ quyền cho người đại diện các chủ đầu tư;
Danh sách các thành viên sáng lập công ty được lập theo mẫu quy định tại Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài:
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các nội dung chính được quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ của chủ đầu tư nước ngoài;
Giấy phép hoạt động của chủ đầu tư nước ngoài;
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài:
Cho phép chủ đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam. Trường hợp quy định của nước nơi chủ đầu tư nước ngoài có trụ sở chính không yêu cầu có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này;
Xác nhận chủ đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh loại hình bảo hiểm mà chủ đầu tư nước ngoài dự kiến tiến hành tại Việt Nam
Xác nhận chủ đầu tư nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nguyên xứ.
Đối với doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh:
Hợp đồng liên doanh bao gồm các nội dung chính được quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ doanh nghiệp liên doanh bao gồm các nội dung chính được quy định tại Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ của bên nước ngoài tham gia liên doanh;
Giấy phép hoạt động của bên nước ngoài tham gia liên doanh;
Văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài:
Cho phép chủ đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh tại Việt nam. Trường hợp quy định của nước nơi chủ đầu tư nước ngoài có trụ sở chính không yêu cầu có văn bản chấp thuận thì phải có bằng chứng xác nhận việc này;
Xác nhận chủ đầu tư nước ngoài được phép kinh doanh loại hình bảo hiểm mà chủ đầu tư nước ngoài dự kiến tiến hành tại Việt Nam;
Xác nhận chủ đầu tư nước ngoài đang trong tình trạng tài chính lành mạnh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quản lý tại nước nguyên xứ.
Văn bản của cấp có thẩm quyền của bên Việt Nam cho phép tham gia góp vốn vào liên doanh;
Giải trình về nguồn vốn góp của đối tác là bên Việt Nam có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.
Trình tự thủ tục
Chủ đầu tư nộp 3 bộ hồ sơ tại Bộ Tài chính để đề nghị xin cấp phép cho doanh nghiệp bảo hiểm.
Hồ sơ xin cấp giấy phép được Bộ Tài chính tiếp nhận và kiểm tra trên cơ sở sau:
Đầu mục những văn bản cần phải có trong hồ sơ theo quy định;
Tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp giấy phép;
Văn bản xác nhận tư cách pháp lý, tình hình tài chính của các chủ đầu tư. 
Bộ Tài chính thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp phép. Trong quá trình thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Bộ Tài chính có thể gửi thông báo yêu cầu chủ đầu tư bổ sung, sửa đổi hồ sơ, nếu thấy cần thiết. 
Thời hạn chủ đầu tư gửi văn bản bổ sung, sửa đổi hồ sơ xin cấp giấy phép là 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu của Bộ Tài chính. Hết thời gian bổ sung, sửa đổi hồ sơ xin cấp giấy phép bao gồm cả thời gian gia hạn, nếu chủ đầu tư không hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu, hồ sơ xin cấp giấy phép hết giá trị xem xét.
Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin cấp giấy phép của các chủ đầu tư, Bộ Tài chính quyết định cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính có văn bản giải thích lý do. 
Thời hạn trả lời hồ sơ 60 ngày
 
Từ khóa dịch vụ:
 
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép kinh doanh rượu trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục Giấy phép lữ hành quốc tế trọn gói.
Dich vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động điện lực trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy chứng nhận hợp chuẩn trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin: Giấy phép khai báo hóa chất
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin Giấy phép ICP trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục đăng ký mã số mã vạch sản phẩm trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục công bố hợp chuẩn hợp quy trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc lá trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin cấp giấy phép tổ chức sự kiện trọn gói.
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép môi trường
Dịch vụ tư vấn và thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháy
Tư vấn xin giấy phép hoạt động điện lực
Tư vấn xin giấy phép sản xuất thuốc lá
xin giấy phép
xin giấy phép kinh doanh
xin giấy phép icp
xin giấy phép đầu tư
xin giấy phép nhập khẩu
mẫu giấy xin phép
xin giấy phép xây dựng nhà ở
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin giấy phép kinh doanh
thủ tục xin giấy phép đầu tư
thủ tục xin giấy phép quảng cáo
thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh
thu tuc xin ly hon
thủ tục xin giấy phép nhập khẩu
cac thu tuc xin ly hon
thu tuc xin co
dịch vụ xin giấy phép quảng cáo
dịch vụ giấy phép kinh doanh
thủ tục giấy phép kinh doanh
nhận làm giấy phép kinh doanh
nơi cấp giấy phép kinh doanh
làm giấy phép kinh doanh
dịch vụ làm giấy phép kinh doanh
thay đổi giấy phép kinh doanh
giấy phép kinh doanh
thủ tục làm giấy phép kinh doanh
thủ tục cấp giấy phép kinh doanh
xin giay phep thanh lap cong ty
xin giay phep kinh doanh o dau
xin giay phep quang cao
dich vu xin giay phep kinh doanh
viet giay xin phep
xin cap giay phep kinh doanh
mau don xin cap giay phep kinh doanh
xin cap lai giay phep lai xe
xin giay phep sua chua nha
xin giay phep xay dung nha
xin giay phep xay dung
thu tuc xin giay phep xay dung nha o
thu tuc xin giay phep xay dung
don xin cap giay phep xay dung
dich vu xin giay phep xay dung
ho so xin giay phep xay dung