• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng

Thứ năm, 21 Tháng 3 2013 10:12

 

Tài sản trí tuệ của doanh nghiệp có vị trí không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Khi được chú trọng và khai thác một cách tối ưu, tài sản “vô hình” này sẽ giúp các doanh nghiệp tăng cường sức mạnh, nâng cao vị thế, uy tín và khả năng cạnh tranh để nâng cao doanh thu và lợi nhuận. Đến với chúng tôi quý khách hàng sẽ được phục vụ các dịch vụ chất lượng, bao gồm:
 

* Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

* Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

* Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả. *

* Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế.

* Tư vấn thủ tục đăng ký mã vạch

Biểu phí sở hữu trí tuệ

Tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ giống cây trồng:

 

Đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Giống cây trồng và Điều kiện bảo hộ của Giống cây trồng là gì?

Tính mới của và Tính khác biệt của Giống cây trồng là gì?

Đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ

Thế nào là Giống cây trồng được biết đến rộng rãi?

Tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng là gì?

Tên của Giống cây trồng có thể được đặt thế nào cũng được?

Khảo nghiệm kỹ thuật và Các hình thức khảo nghiệm kỹ thuật

Thời hạn đăng ký bảo hộ cho Giống cây trồng là bao lâu?

 
Điều 174. Đơn đăng k‎ý bảo hộ
 
1. Đơn đăng ký bảo hộ gồm các tài liệu sau đây:
 
a) Tờ khai đăng ký theo mẫu quy định;
 
b) ảnh chụp, tờ khai kỹ thuật theo mẫu quy định;
 
c) Giấy uỷ quyền, nếu đơn được nộp thông qua đại diện;
 
d) Tài liệu chứng minh quyền đăng k‎ý, nếu người đăng k‎ý là người được chuyển giao quyền đăng ký;
 
đ) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
 
e) Chứng từ nộp phí, lệ phí.
 
2. Đơn đăng ký bảo hộ và các giấy tờ giao dịch giữa người đăng k‎ý và cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng phải được làm bằng tiếng Việt, trừ các tài liệu sau đây có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu:
 
a) Giấy uỷ quyền;
 
b) Tài liệu chứng minh quyền đăng ký;
 
c) Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên;
 
d) Các tài liệu khác để bổ trợ cho đơn.
 
3. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên của đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng gồm:
 
a) Bản sao đơn hoặc các đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan nhận đơn;
 
b) Giấy chuyển giao, thừa kế, kế thừa quyền ưu tiên, nếu quyền đó được thụ hưởng từ người khác.
 
4. Mỗi đơn chỉ được đăng k‎ý bảo hộ cho một giống cây trồng.
 
 
 
Điều 175. Tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ, ngày nộp đơn
 
1. Đơn đăng ký bảo hộ chỉ được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận khi có đủ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều 174 của Luật này.
 
2. Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng tiếp nhận.
 
Điều 176. Thẩm định hình thức đơn đăng ký bảo hộ
 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định hình thức đơn trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đơn để xác định tính hợp lệ của đơn.
 
2. Đơn đăng ký bảo hộ được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau đây:
 
a) Đơn không đáp ứng các yêu cầu về hình thức theo quy định;
 
b) Giống cây trồng nêu trong đơn không thuộc loài cây trồng có tên trong Danh mục loài cây trồng được bảo hộ;
 
c) Đơn do người không có quyền đăng k‎ý nộp, kể cả trường hợp quyền đăng k‎ý thuộc nhiều tổ chức, cá nhân, nhưng một hoặc nhiều người trong số đó không đồng ý thực hiện việc đăng k‎ý.
 
3. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thực hiện các thủ tục sau đây:
 
a) Thông báo từ chối chấp nhận đơn đối với các trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này, trong đó nêu rõ lý do từ chối;
 
b) Thông báo cho người đăng k‎ý khắc phục những thiếu sót trong trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và ấn định trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, người đăng k‎ý phải khắc phục các thiếu sót đó;
 
c) Thông báo từ chối chấp nhận đơn, nếu người đăng k‎ý không khắc phục thiếu sót hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản này;
 
d) Thông báo chấp nhận đơn, yêu cầu người đăng k‎ý gửi mẫu giống đến cơ sở khảo nghiệm để tiến hành khảo nghiệm kỹ thuật và thực hiện thủ tục quy định tại Điều 178 của Luật này nếu đơn hợp lệ hoặc người đăng k‎ý khắc phục thiếu sót đạt yêu cầu hoặc có ý kiến xác đáng phản đối thông báo quy định tại điểm b khoản này.
 
Điều 177. Công bố đơn đăng ký bảo hộ
 
1. Trường hợp đơn được chấp nhận hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng công bố đơn hợp lệ trên tạp chí chuyên ngành về giống cây trồng trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đơn được chấp nhận.
 
2. Nội dung công bố đơn gồm số đơn, ngày nộp đơn, đại diện (nếu có), người đăng k‎ý, chủ sở hữu, tên giống cây trồng, tên loài cây trồng, ngày đơn được chấp nhận là đơn hợp lệ.
 
Điều 178. Thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ
 
1. Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng thẩm định nội dung đối với đơn được chấp nhận là hợp lệ. Nội dung thẩm định bao gồm:
 
a) Thẩm định tính mới và tên gọi phù hợp của giống cây trồng;
 
b) Thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đối với giống cây trồng.
 
2. Khảo nghiệm kỹ thuật là tiến hành các thí nghiệm nhằm xác định tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cây trồng.
 
Việc khảo nghiệm kỹ thuật do cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân có năng lực tiến hành khảo nghiệm giống cây trồng thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 
Cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng có thể sử dụng kết quả khảo nghiệm kỹ thuật đã có trước đó.
 
3. Thời hạn thẩm định kết quả khảo nghiệm kỹ thuật là chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được kết quả khảo nghiệm kỹ thuật.