• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Hướng dẫn thủ tục Thủ tục tách công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 15:41

Thủ tục tách công ty thủ tục tách công ty cổ phần thủ tục tách doanh nghiệp tách công ty tách công ty cổ phần dịch vụ tư vấn tách công ty mẫu quyết định tách công ty thủ tục tách công ty cổ phần hồ sơ tách công ty cổ phần thủ tục tách công ty tnhh luật công minh thủ tục tách công ty  

 

Tư vấn hướng dẫn thủ tục Thủ tục tách công ty

1. Quy định của pháp luật về tách Doanh nghiệp:

- Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung tách doanh nghiệp;

- Tư vấn phương án sử dụng lao động;

- Tư vấn định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách;

- Tư vấn Thời hạn thực hiện tách công ty

- Tư vấn nội dung Điều lệ công ty mới được thành lập;

 

2. Hoàn thiện hồ sơ thành lập Doanh nghiệp:

- Biên bản họp Hội đồng thành viên/ Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách;

- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty mới;

- Danh sách thành viên/cổ đông công ty mới;

- Điều lệ công ty

 

 

Thủ tục tách công ty đối với Công ty TNHH, Công ty cổ phần được quy định như sau:

- Hội đồng thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của Công ty bị tách thông qua Quyết định tách công ty theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật.

Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định.

- Các Thành viên, Chủ sở hữu công ty hoặc các Cổ đông của Công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo Quyết định tách công ty đã được thông qua.

- Sau khi đăng ký kinh doanh, Công ty bị tách và Công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty bị tách, trừ trường hợp Công ty bị tách, Công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của Công ty bị tách có thoả thuận khác.

 

 

Tách công ty cổ phần

tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Nghị định43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

 

Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được thực hiện qua các bước sau:

 

1) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của pháp luật Điều lệ công ty. Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định,

 

2) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.

 

Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại, ngoài giấy tờ quy định tại Điều 20, Điều 21 Nghị định43/2010/NĐ-CP, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty được tách phải có:

 

1) Quyết định tách công ty;

 

2) Biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty;

 

3) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của công ty.