• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ xin giấy phép, Xin giấy phép hoạt động, Xây dựng, kinh doanh


Tư vấn thủ tục đổi tên công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 14:38

Tư vấn thay đổi tỷ lệ góp vốn Tư vấn tăng vốn điều lệ công ty Tư vấn thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật Tư vấn thay đổi chủ sở hữu công ty Tư vấn thay đổi thành viên công ty Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn thay đổi tên công ty

Hồ sơ thay đổi tên công ty bao gồm:
- Thông báo đổi tên doanh nghiệp (thay đổi tên công ty).
- Quyết định về việc đổi tên doanh nghiệp của:
+ Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
+ Chủ sở hữu công ty (đối với  công ty TNHH một thành viên);
+ Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần); 
+ Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).
- Biên bản họp về việc đổi tên doanh nghiệp của:
- Hội đồng thành viên ( đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên);
- Đại hội đồng cổ đông ( đối với công ty cổ phần);
- Các thành viên hợp danh ( đối với công ty hợp danh).
- Xuất trình bản chính và nộp bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
 
 
 

Tư vấn thay đổi tên công ty TNHH

1. Hồ sơ thay đổi tên công ty TNHH bao gồm:
- Thông báo đổi tên doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật ký.
- Quyết định của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp do chủ tịch hội đồng thành viên ký.
- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp có chữ ký của các thành viên dự họp và đóng dấu treo của công ty.
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
- Xuất trình bản chính Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.
 
 
2. Hướng dẫn về tên công ty
- Việc thay đổi tên không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp.
- Điều 31, 33 Luật Doanh nghiệp quy định:
+ Tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt, có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất hai thành tố: loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
+ Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên bằng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài tương ứng. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
+ Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên bằng tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài. Tên viết tắt của doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không được trùng với doanh nghiệp đã đăng ký.
Doanh nghiệp có thể có (hoặc không có) tên viết tắt và tên tiếng nước ngoài.
 
 

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh

 
 
1.  Tư vấn về lĩnh vực thay đổi đăng ký kinh doanh:
 
- Tư vấn thay đổi tên Công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.
- Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính.
- Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp.
- Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp.
- Tư vấn thay đổi thành viên, cổ đông của Công ty.
- Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông Công ty.
 
2.  Tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:
- Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Tiến hành hỗ trợ pháp lý sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.
 
 
Khi thay đổi tên công ty, doanh nghiệp phải lựa chọn tên công ty mới đảm bảo không vi phạm các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 về đặt tên doanh nghiệp như đối với trường hợp thành lập mới.
Vì vậy, trong dịch vụ tư vấn thay đổi tên công ty, Chúng tôi sẽ tập trung tư vấn cho Khách hàng những nội dung sau đây:
Tư vấn các quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 về việc đặt tên công ty.
Hỗ trợ Khách hàng thực hiện việc kiểm tra, đánh giá khả năng bị trùng hoặc gây nhầm lẫn của tên công ty dự kiến.
Sau khi Khách hàng quyết định phương án thay đổi tên công ty, Chúng tôi sẽ thực hiện những công việc sau đây:
Soạn thảo hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định.
Đại diện Khách hàng nộp hồ sơ tới Sở Kế hoạch & Đầu tư.
Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc phát sinh.
Đại diện Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau khi thay đổi.
Tiến hành thủ tục đổi Con dấu của công ty theo tên mới.
 

Tư vấn thay đổi tỷ lệ góp vốn

Tư vấn tăng vốn điều lệ công ty

Tư vấn thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp luật

Tư vấn thay đổi chủ sở hữu công ty

Tư vấn thay đổi thành viên công ty

Tư vấn thay đổi cổ đông sáng lập

Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh

Tư vấn thay đổi trụ sở chính công ty

Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh