• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty sản xuất phim

Thứ bảy, 16 Tháng 3 2013 17:17

Thành lập công ty sản xuất phim thành lập công ty thành lập công ty cổ phần thủ tục thành lập công ty tnhh thành lập công ty tnhh 1 thành viên thành lập công ty tnhh 2 thành viên luật thành lập công ty cổ phần điều lệ thành lập công ty cổ phần  

Thành lập công ty

các bước thành lập công ty

quy trình thành lập công ty

thành lập công ty cổ phần

thủ tục thành lập công ty tnhh

thành lập công ty tnhh 1 thành viên

thành lập công ty tnhh 2 thành viên

luật thành lập công ty cổ phần

điều lệ thành lập công ty cổ phần

 

Thành lập công ty sản xuất phim

 
1/ Trình tự thực hiện
Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 06 tháng 6 năm 2007 không quy định trình tự thực hiện.
2/ Cách thức thực hiện Thành lập công ty sản xuất phim
Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định cách thức thực hiện.
3/ Thành phần, số lượng hồ sơ Thành lập công ty sản xuất phim
- Thành phần hồ sơ, bao gồm:
(1). Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận;
(2). Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
(3). Bản sao giấy tờ chứng nhận thường trú tại Việt Nam của người được đề nghị làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc doanh nghiệp sản xuất phim.
- Số lượng hồ sơ:  Các văn bản quy định về thủ tục này không quy định số lượng hồ sơ.
4/ Thời hạn giải quyết Thành lập công ty sản xuất phim
30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản nêu rõ lý do.
5/ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Cá nhân, tổ chức
6/ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Cục Điện ảnh.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cục Điện ảnh.
7/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Giấy chứng nhận.
8/ Lệ phí (nếu có)
Lệ phí cấp giấy phép hoạt động sản xuất phim: 100.000 đồng/giấy phép (Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh).
 
9/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006. Có hiệu lực từ ngày 01/01/2007.
- Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 06 tháng 6 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 17/7/2007.
- Quyết định số 36/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 4 năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 21/5/2008.
- Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC ngày 27/10/2000 của Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim, phim và cấp phép hành nghề điện ảnh. Có hiệu lực từ ngày 11/11/2000.