• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 13:58

thay đổi địa chỉ công ty thay đổi địa chỉ công ty cổ phần mẫu thay đổi địa chỉ công ty thủ tục thay đổi địa chỉ công thay đổi địa chỉ kinh doanh thủ tục chuyển địa chỉ công ty mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh muốn thay đổi thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

 
Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần.
 
1. Trình tự thực hiện:
- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính.
- Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới.
Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.
Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.
- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 
2. Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
- Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
3. Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
Thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD.
Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
 
 
Hồ sơ thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH hai thành viên trở lên
1- Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo);
3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Hội đồng thành viên (có chữ ký của các thành viên dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty (mẫu tham khảo).
4- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;
5- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
6- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
Ghi chú: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay  đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Đồng thời tham khảo một số ngành nghề, địa điểm có quy hoạch (đã được hướng dẫn tại mục một số lưu ý chung).

 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY GỒM:

I. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY – ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN:

1. – Quyết định thay đổi địa chỉ công ty
2. – Thông báo thay đổi địa chỉ công ty
3. – Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế (bản gốc)

II. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY - ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN:

1. Thông báo thay đổi địa chỉ công ty (Mẫu tham khảo);
2. Quyết định của hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng thành viên công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
4. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

 III. THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY - ĐỐI VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN:

1. Thông báo thay đổi thay đổi địa chỉ công ty;
2. Quyết định của hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;
3. Bản sao hợp lệ biên bản họp hội đồng quản trị công ty về việc thay đổi địa chỉ công ty;