• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thay đổi tên và vốn điều lệ công ty cổ phần

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 13:34

thay đổi tên công ty thay đổi tên công ty cổ phần mẫu thay đổi tên công ty thủ tục thay đổi tên công ty dò tên công ty thông báo thay đổi tên công ty mẫu công văn thay đổi tên công ty

Thay đổi tên và vốn điều lệ công ty cổ phần

 
 

Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần. 

 
1. Trình tự thực hiện:
- Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.
- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 
2. Thành phần hồ sơ Thay đổi tên và vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:
- Thông báo gồm những nội dung sau:
+ Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
+ Tên dự kiến thay đổi;
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao quyết định của Hội đồng quản trị công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 
 

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần.

 
1. Trình tự thực hiện:
 
-  Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh.
- Khi nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký tăng vốn cho công ty.
- Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.
- Cách thức thực hiện: Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ tại Phòng ĐKKD cấp Tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
 
2. Thành phần hồ sơ Thay đổi tên và vốn điều lệ công ty cổ phầnbao gồm:
 
- Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;
- Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập;
- Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập.
- Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;
- Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty