• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 13:13

Thủ tục thành lập công ty Dược phẩm – kinh doanh thuốc được tư vấn bởi bộ phận tư vấn doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật "Kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc"  

Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm

 
Theo quy định của pháp luật "Kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc"  
Thành lập công ty Dược Phẩm – Kinh doanh thuốc
 Thủ tục thành lập công ty Dược phẩm – kinh doanh thuốc được tư vấn bởi bộ phận tư vấn doanh nghiệp.
Theo quy định của pháp luật "Kinh doanh thuốc là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Cơ quan, tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc (sau đây gọi chung là cơ sở kinh doanh thuốc) phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc"  
 

Thủ tục thành lập Công ty có ngành nghề kinh doanh dược phẩm được thự hiện như sau:

 
Hồ sơ Thành lập công ty kinh doanh dược phẩm gồm:
- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, 2 thành viên, cổ phần, hợp danh, doanh nghiệp tư nhân;
- Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược - của bạn là Giám đốc, hay người quản lý chuyên môn (trong trường hợp này cần có hợp đồng lao động với người đó và có quyết định bổ nhiệm);
- Dự thảo Điều lệ công ty phù hợp với loại hình đăng ký như trên;
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bạn tiến hành các thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.
 
-  Điều kiện cấp như sau:
1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật và nhân sự có trình độ chuyên môn cần thiết cho từng hình thức kinh doanh thuốc;
2. Người quản lý chuyên môn về dược đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược phù hợp với hình thức kinh doanh.
3. Sơ yếu lý lịch, chứng minh thư cá nhân có chứng chỉ hành nghề dược.
 
 
Trường hợp của bạn có thể đăng ký kinh doanh thành lập công ty TNHH với ngành, nghề: Kinh doanh dược phẩm tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Ðầu tư nơi đặt trụ sở chính của công ty. 
Tuy nhiên, Kinh doanh dược phẩm là ngành nghề thuộc danh mục ngành, nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề.
Căn cứ Ðiều 6.3 Nghị định 139/2007/NÐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ:
Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật thì việc đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh đó phải thực hiện theo quy định dưới đây: 
a) Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh đó phải có chứng chỉ hành nghề.
b) Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật yêu cầu Giám đốc và người khác phải có chứng chỉ hành nghề thì Giám đốc của doanh nghiệp đó và ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
c) Ðối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà pháp luật không yêu cầu Giám đốc hoặc người đứng đầu cơ sở kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì ít nhất một cán bộ chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó phải có chứng chỉ hành nghề.
 
Căn cứ Nghị định 79/2006/NÐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dược năm 2005 thì kinh doanh dược là ngành, nghề cần phải có chứng chỉ hành nghề của một người quản lý chuyên môn.
 
Căn cứ thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Ðầu tư thì thủ tục đăng ký kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên gồm:
 
1.       Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu);
2.       Dự thảo điều lệ công ty được tất cả các thành viên sáng lập (hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên sáng lập là tổ chức) và người đại diện theo pháp luật ký từng trang.
3.       Danh sách thành viên (theo mẫu) và các giấy tờ kèm theo sau đây:
3.1.              Giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên góp vốn, người đại diện theo pháp luật:
·       Ðối với công dân Việt Nam ở trong nước: Bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) còn hiệu lực.
·       Ðối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, các giấy tờ xác nhận nguồn gốc Việt Nam theo quy định.
·       Ðối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Bản sao hợp lệ hộ chiếu, Thẻ thường trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp.
3.2.              Nếu thành viên góp vốn là tổ chức:
·       Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Ðiều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.
·       Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 3.1 của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.
4.    Nếu người nộp hồ sơ không phải là thành viên sáng lập của công ty: Xuất trình Giấy CMND (hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo khoản 3.1) còn hiệu lực và văn bản ủy quyền của người nộp hồ sơ thay có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Công chứng nhà nước.