• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thủ tục sáp nhập công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 01:15

thủ tục sáp nhập công ty thủ tục sáp nhập doanh nghiệp thủ tục giải thể công ty thủ tục thành lập công ty thủ tục thay đổi đăng ký kinh thủ tục thay đổi đkkd luật công minh hồ sơ thành lập công ty luật công ty

 

1. Tư vấn trước khi tiến hành sáp nhập:

Tư vấn quy định của Luật Doanh nghiệp đối với việc sáp nhập Công ty.

Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành sáp nhập Công ty.

Tư vấn thiết lập phương án sáp nhập Công ty phù hợp với quy định.

Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết cho việc sáp nhập Công ty.

2. Những công việc Chúng tôi sẽ tiến hành:

Soạn thảo hồ sơ và hướng dẫn Khách hàng tiến hành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Công ty bị sáp nhập.

Soạn thảo Hợp đồng sáp nhập.

Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty nhận sáp nhập.

Đại diện tiến hành thủ tục sáp nhập Công ty tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Tiến hành thủ tục trả Con dấu của Công ty bị sáp nhập theo quy định.

Quy định pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp như sau:

1. Điều kiện sáp nhập công ty:

- Một hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.
- Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
- Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 

2. Thủ tục sáp nhập công ty

a) Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
 
b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo hợp đồng sáp nhập. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;
c) Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.
 
3. Trường hợp sáp nhập mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại điện hợp pháp của công ty thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
Cấm các trường hợp sáp nhập các công ty mà theo đó công ty nhận sáp nhập có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan, trừ trường hợp pháp luật về cạnh tranh có quy định khác.
 
 
Hồ sơ, tài liệu cần cung cấp sáp nhập công ty:
- Phương án sáp nhập Công ty, hợp đồng sáp nhập Công ty, trong đó thể hiện: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty nhận sáp nhập; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị sáp nhập; thủ tục và điều kiện sáp nhập; phương án sử dụng lao động; thủ tục, thời hạn và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị sáp nhập thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty nhận sáp nhập; thời hạn thực hiện sáp nhập;
- Thông tin của công ty sau khi nhận Sáp nhập: Tên Công ty, trụ sở, ngành nghề kinh doanh,  đại diện theo pháp luật, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp của các thành viên trong công ty...;
- Đăng ký kinh doanh gốc của các Công ty nhận Sáp nhập và Công ty bị sáp nhập
- CMND hoặc hộ chiếu có chứng thực của chính quyền địa phương của tất cả các sáng lập viên của công ty nhận Sáp nhập;