• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Dịch vụ tư vấn Tách công ty

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2013 01:03

tách công ty tách công ty cổ phần dịch vụ tư vấn tách công ty mẫu quyết định tách công ty thủ tục tách công ty cổ phần hồ sơ tách công ty cổ phần thủ tục tách công ty tnhh luật công minh thủ tục tách công ty

Công ty TNHH, Công ty cổ phần (Công ty bị tách) có thể tách để thành lập một hoặc một số Công ty mới cùng loại (Công ty được tách) bằng cách chuyển một phần tài sản, một phần quyền và nghĩa vụ của Công ty bị tách sang Công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của Công ty bị tách.
Công ty tư vấn cung cấp dịch vụ tư vấn tách công ty cho Khách hàng có nhu cầu với nội dung như sau:

1. Tư vấn trước khi tiến hành tách công ty

Tư vấn các quy định của Luật Doanh nghiệp đối với việc tách công ty.

Tư vấn thủ tục và hồ sơ để tiến hành tách Công ty.

Tư vấn thiết lập phương án tách Công ty.

Tư vấn chuẩn bị tài liệu cần thiết để tách Công ty.

2. Những công việc Chúng tôi sẽ tiến hành:
Soạn thảo hồ sơ thành lập các Công ty được tách.
Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty bị tách.
Đại diện Khách hàng nộp các hồ sơ liên quan đến việc tách công ty tới Cơ quan đăng ký kinh doanh.
Theo dõi, tiếp nhận và xử lý những vướng mắc trong quá trình tách Công ty.
Đại diện Khách hàng nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty bị tách và các Công ty được tách
 
 

I. Tư vấn thực hiện việc chia, tách doanh nghiệp:

Lấy phương châm uy tín, chất lượng làm nền tảng, văn phòng luật sư Trí Minh sẽ cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn trọn gói tốt nhất, nhằm vốn nước ngoài tiết kiệm chi phí và thời gian cho quý khách hàng, bao gồm:
- Tư vấn các vấn đề pháp lý về chia, tách công ty
•Họp Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng thành viên để thông qua nội dung chia, tách doanh nghiệp;
•Định giá tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách.
•Thủ tục chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới; Nguyên tắc giải quyết các nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện chia công ty.
•Các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp sau thành lập (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).
- Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ và các giấy tờ khác có liên quan.
•Chứng thực các giấy tờ cần thiết
•Tiến hành nộp Hồ sơ xin, theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa Hồ sơ;
•Nhận giấy chứng nhận thay cho khách hàng

II. Các thông tin, tài liệu khách hàng cần cung cấp cho Trí Minh:

•Dự thảo điều lệ công ty (nếu đã có)
•Bản sao CMND/Hộ chiếu
•Hợp đồng chuyển nhượng
•Văn bản xác nhận vốn pháp định (đối với ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định);
•Bản sao chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)
•Biên bản họp và các quyết định của hội đồng thành viên về việc chia, tách công ty.(nếu đã có)
Và các tài liệu khác nếu cần thiết.
 
 
 
Điều 151 Luật doanh nghiệp quy định về thủ tục tách công ty:
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
 
2. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:
a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua quyết định tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
Quyết định tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty.
Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;
b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật này.
Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định tách công ty quy định tại điểm a khoản này.
3. Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác.
 
 
 
 
 

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TÁCH CÔNG TY

(Theo Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh)
 
 
1- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký) (mẫu quy định);
2- Dự thảo điều lệ công ty được tách (phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên) (mẫu tham khảo);
3- Danh sách thành viên công ty được tách (mẫu quy định);
4- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của tất cả thành viên, người đại diện theo pháp luật:
4.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
4.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1)Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
4.3-Nếu thành viên là tổ chức:
- Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).
- Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 4.1 và 4.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 48 Luật Doanh nghiệp).
5- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định;
6- Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề  Danh sách một số ngành nghề yêu cầu có chứng chỉ hành nghề;
7- Quyết định tách công ty (theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp) ;
8- Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tách công ty (có chữ ký của các thành viên dự họp);
9- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế);
10- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);
11- Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).