• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Show Slideshow

Thay đổi đăng ký kinh doanh

Thứ năm, 14 Tháng 3 2013 22:10

Thay đổi đăng ký kinh doanh mẫu thay đổi đăng ký kinh doanh thay đổi đăng ký kinh doanh công ty cổ phần thủ tục đổi đăng ký kinh doanh thủ tục thay đổi đăng ký kinh tư vấn đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp luật doanh nghiệp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh  

Tư vấn đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ hoặc số cổ phần được quyền chào bán, vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và các vấn đề khác trong nội dung hồ sơ đăng ký kinh. Tư vấn thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tư vấn cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc thay đổi đăng ký kinh doanh;
Soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc thay đổi đăng ký kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) Biên bản họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông/ Hội Đồng Quản Trị/ Hội Đồng Thành Viên về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, (ii) Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông/ Hội Đồng Quản Trị/ Hội Đồng Thành Viên về việc thay đổi đăng ký kinh doanh, (iii) Thông báo thay đổi, (iv) các tài liệu khác…

Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan thuế để điều chỉnh các thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh.

Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh;

Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Công an TP. Hà Nội để làm thủ tục thay đổi con dấu pháp nhân (nếu có);

Thay mặt khách hàng nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh.

Trình tự thay đổi đăng ký kinh doanh

Trình tự, thủ tục đăng ký như sau: 
 
1. Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.
2. Nội dung Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh gồm:
a) Tên hộ kinh doanh, địa chỉ địa điểm kinh doanh;
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Số vốn kinh doanh;
d) Họ, tên, số và ngày cấp Giấy chứng minh nhân dân, địa chỉ nơi cư trú và chữ ký của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
 
Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 
 
3. Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a) Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b) Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định tại Điều 42 Nghị định này;
c) Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
 
Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
 
 
4. Nếu sau 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh mà không nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc không nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì người đăng ký hộ kinh doanh có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
 
5. Định kỳ vào tuần thứ nhất hàng tháng, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện gửi danh sách hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cơ quan thuế cùng cấp và Sở chuyên ngành.