Dân sự Dân sự Chuyển giao nghĩa vụ dân sự có biện pháp bảo đảm
baner

Chuyển giao nghĩa vụ dân sự có biện pháp bảo đảm

Email In

Ðiều 317. Chuyển giao nghĩa vụ dân sự có biện pháp bảo đảm

Trong trường hợp nghĩa vụ dân sự có biện pháp bảo đảm được chuyển giao thì biện pháp bảo đảm đó chấm dứt, nếu không có thỏa thuận khác.

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)