Ðối tượng của nghĩa vụ dân sự

Email In

Ðiều 282. Ðối tượng của nghĩa vụ dân sự

1. Ðối tượng của nghĩa vụ Dân sự có thể là tài sản, công việc phải thực hiện hoặc không được thực hiện.

2. Ðối tượng của nghĩa vụ dân sự phải được xác định cụ thể.

3. Chỉ những tài sản có thể giao dịch được, những công việc có thể thực hiện được mà pháp luật không cấm, không trái đạo đức xã hội mới là đối tượng của nghĩa vụ dân sự.\

Tham Khảo: Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2005 (Sửa đổi, bổ xung)

9.2. 10. 863568 - Mr Ước - Holine: 0907.56.36.50 - [email protected] - luật sư