Hiện nay em đang khởi kiện một người vay tiền em, em biết chính xác là chị ấy còn có một khoản tiền lương của cơ quan chưa thanh toán cho chị ( chị ấy sẽ được truy lĩnh). Em có thể đề nghị toà án dùng biện pháp khẩn cấp tạm thời với số tiền đó của chi ấy không. Và một xưởng xửa chữa của chị ấy đang đặt trên đất nhà nước nữa. Nếu được thì em phải nộp tiền gì cho toà án để đảm bảo không.

TRả lời:

Thân chào bạn!


Bạn có thể làm đơn khởi kiện nếu nghĩa vụ trả nợ đến hạn, hoặc vi phạm hợp đồng vay kèm theo, Đơn yêu cầu Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Nếu có căn cứ để áp dụng BPKCTT thì Tòa án sẽ buộc bạn đóng 1 khoản tiền theo quy định của Bộ luật TTDS


Điều 120. Buộc thực hiện biện pháp bảo đảm


1. Người yêu cầu Toà án áp dụng một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời quy định tại các khoản 6, 7, 8, 10 và 11 Điều 102 của Bộ luật này phải gửi một khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá do Toà án ấn định nhưng phải tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện để bảo vệ lợi ích của người bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và ngăn ngừa sự lạm dụng quyền yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời từ phía người có quyền yêu cầu.


Đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 99 của Bộ luật này thì thời hạn thực hiện biện pháp bảo đảm quy định tại Điều này không được quá 48 giờ, kể từ thời điểm nộp đơn yêu cầu.


2. Khoản tiền, kim khí quý, đá quý hoặc giấy tờ có giá phải được gửi vào tài khoản phong toả tại ngân hàng nơi có trụ sở của Toà án quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong thời hạn do Toà án ấn định.


Trong trường hợp thực hiện biện pháp bảo đảm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ thì khoản tiền bảo đảm được gửi giữ tại Toà án. Toà án phải làm thủ tục giao nhận và gửi ngay khoản tiền đó vào ngân hàng vào ngày làm việc tiếp theo.


Trân trọng!

Mọi thông tin thắc mắc cần trao đổi liên quan đến các vấn đề trên, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để luật sư tư vấn và hướng dẫn chi tiết

Click:: Liên hệ tư vấn tại Hà Nội , khu vực Miền Bắc

Click:: Liên hệ tư vấn tại TP Hồ Chí Minh, khu vực miền nam

Liên hệ luật sư