Có thể quan niệm việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng như một hình thức giới hạn hệ quả của việc hủy bỏ hợp đồng trong thời gian: hợp đồng bị đơn phương đình chỉ thực hiện sẽ không có hiệu lực về sau, nhưng tất cả những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện hợp đồng cho đến ngày hợp đồng bị đình chỉ thực hiện vẫn được ghi nhận. Nói cách khác, hợp đồng bị đơn phương đình chỉ thực hiện là hợp đồng có giá trị và có hiệu lực cho đến thời điểm nó bị đình chỉ thực hiện (Ðiều 420 khoản 3): các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ; bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán, nghĩa là có quyền yêu cầu bên kia thực hiện phần nghĩa vụ tương ứng.

 

Hợp đồng thực hiện liên tục trong thời gian. Có những hợp đồng được thực hiện liên tục trong thời gian, như hợp đồng cho thuê tài sản, và việc thực hiện tỏ ra nghiêm chỉnh trong một thời kỳ dài. Sẽ hợp lý, nếu việc hủy bỏ hợp đồng loại này không ảnh hưởng đến các kết quả thực hiện hợp đồng đạt được trước đó. Chế định đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng chính là công cụ mà bên giao kết có thể sử dụng cho mục đích đó.

 

Ðơn phương đình chỉ theo ý chí. Cũng như việc hủy bỏ hợp đồng, việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng là việc của bên giao kết hợp đồng chứ không phải của tòa án. Quyền đơn phương đình chỉ có cơ sở trong các điều khoản đình chỉ được ghi nhận trong hợp đồng và thỏa mãn các điều kiện do luật quy định để có giá trị (tức là có vi phạm hợp đồng: Ðiều 420 khoản 1) hoặc trong các quy định của luật viết (ví dụ, trong hợp đồng cho thuê nhà ở: Ðiều 497; trong hợp đồng thuê khoán: Ðiều 513;...).

 

Bên đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc đình chỉ hợp đồng (Ðiều 420 khoản 2); nếu không thông báo mà gây thiệt hại, thì phải bồi thường (cùng điều luật). Cũng như đối với việc hủy bỏ hợp đồng, Luật không có quy định về hình thức thông báo về việc đơn phương đình chỉ hợp đồng, nghĩa là việc thông báo có thể được thực hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

 

Khi hợp đồng bị đơn phương đình chỉ thực hiện, thì hợp đồng chấm dứt từ thời điểm bên kia nhận được thông báo đình chỉ (Ðiều 420 khoản 3). Trong trường hợp có tranh chấp, thì tòa án chỉ lựa chọn một trong hai giải pháp: hoặc tuyên bố việc đình chỉ là có cơ sở; hoặc tuyên bố việc đình chỉ không có cơ sở và hợp đồng tiếp tục được thực hiện. tòa án không ấn định ngày đình chỉ hiệu lực của hợp đồng.

 

Ðơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng trong trường hợp không có vi phạm hợp đồng. Trên nguyên tắc, việc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng là biện pháp chế tài đối với bên vi phạm hợp đồng. Không có vi phạm, thì không có cơ sở để áp dụng biện pháp này. Một cách ngoại lệ, luật thừa nhận quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng mà không có vi phạm hợp đồng để các bên có thể chấm dứt các quan hệ kết ước không còn phù hợp với lợi ích của mình. Các hợp đồng không có thời hạn là những ví dụ điển hình về hợp đồng có thể bị đình chỉ theo quyết định đơn phương: người lao động theo một hợp đồng lao động không thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày (Bộ luật lao động Ðiều 37 khoản 2); người cho thuê nhà ở theo một hợp đồng cho thuê không thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng cho thuê, nhưng phải báo cho người thuế biết trước ít nhất 6 tháng (BLDS Ðiều 498 khoản 1).

click liên hệ luật sư.

lienhe