Ðiều kiện để điều khoản hủy bỏ hợp đồng có giá trị. Nhắc lại rằng theo BLDS Ðiều 419 khoản 1, một bên có quyền hủy bỏ hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ mà các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Ta nhận thấy ngay rằng luật chỉ cho phép ghi nhận điều khoản hủy bỏ hợp đồng để áp dụng cho trường hợp vi phạm hợp đồng: không thể thỏa thuận trước việc hủy bỏ hợp đồng một cách tùy ý, nhất là không thể thỏa thuận trước việc hủy bỏ hợp đồng trong điều kiện hợp đồng đang được thực hiện nghiêm chỉnh.

 

Tuy nhiên, một khi điều khoản hủy bỏ có giá trị, thì nó có thể được áp dụng cả trong trường hợp bên vi phạm hợp đồng không có lỗi: khi dự liệu khả năng xây dựng điều khoản hủy bỏ, luật chỉ quan tâm đến mặt khách quan của điều kiện hủy bỏ - có vi phạm hợp đồng; còn vi phạm xảy ra trong hoàn cảnh nào và thái độ tâm lý của người vi phạm ra sao, không phải là đề tài cần bàn cãi.

 

Mặt khác, điều khoản hủy bỏ hợp đồng có thể được đưa cả vào trong các hợp đồng đơn vụ chứ không chỉ trong các hợp đồng song vụ.

click liên hệ luật sư.

lienhe