Học thuyết về tính độc lập của ý chí được thiết lập trong triết học luật. Tư tưởng chủ đạo là: ý chí của con người là luật; con người chỉ bị ràng buộc vào một nghĩa vụ bởi ý chí của mình, một cách trực tiếp trong quan hệ hợp đồng (ý chí đặc thù) hoặc một cách gián tiếp một khi nghĩa vụ do luật áp đặt (ý chí chung được suy đoán). Cũng vì ý chí tạo ra nghĩa vụ mà hợp đồng phải được tự do giao kết. Cá nhân có quyền tự do quyết định giao kết hoặc không giao kết hợp đồng; có quyền tự do quyết định hình thức và nội dung của hợp đồng.

 

Thực ra, không có hệ thống luật nào thừa nhận giá trị tuyệt đối của học thuyết về tính độc lập của ý chí. Sự tự do trong xã hội có tổ chức luôn mang tính tất yếu. Trong luật Việt Nam hiện hành, tính độc lập của ý chí được chấp nhận trong chừng mực tôn trọng những giới hạn do luật thiết lập.

click liên hệ luật sư.

lienhe