Các giao dịch do người không có năng lực hành vi xác lập chỉ có thể bị tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của những người được luật xác định (người giám hộ, người được giám hộ sau khi chấm dứt việc giám hộ). Các giao dịch do người không có năng lực pháp luật xác lập cũng có thể chỉ được tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của một vài người được luật xác định, nhưng cũng có trường hợp được tuyên bố vô hiệu theo yêu cầu của bất kỳ người nào có quan tâm, nhất là khi việc xác lập giao dịch có tác dụng xâm phạm các lợi ích chung. Ví dụ: cơ quan hành chính Nhà nước không có quyền kinh doanh; bất kỳ người nào cũng có thể yêu cầu tuyên bố vô hiệu một hợp đồng thương mại do cơ quan hành chính Nhà nước giao kết.

 

click liên hệ luật sư.

lienhe