Hợp đồng thực hiện trong khoảnh khắc là loại hợp đồng làm phát sinh nghĩa vụ được thực hiện một lần duy nhất; ví dụ, hợp đồng mua bán mà trong đó tài sản bán được giao và giá bán được thanh toán trong một lần. Hợp đồng thực hiện tiếp liền trong thờI gian là hợp đồng mà nghĩa vụ được thực hiện thành nhiều lần; ví dụ, hợp đồng thuê tài sản, mượn tài sản trong một thời hạn

click liên hệ luật sư.

lienhe