Hợp đồng cá nhân là hợp đồng chỉ ràng buộc chủ thể nào ưng thuận giao kết, bằng cách tự mình sự bày tỏ ý chí hoặc thông qua người đại diện bày tỏ ý chí. Hợp đồng tập thể ràng buộc một nhóm chủ thể (tất nhiên không có tư cách pháp nhân) mà không cần sự ưng thuận của từng chủ thể thành viên của nhóm. thỏa ước lao động tập thể là ví dụ tốt nhất về hợp đồng tập thể.

click liên hệ luật sư.

lienhe