Gọi là không có đền bù hợp đồng theo đó, một bên chuyển một quyền, thực hiện hoặc không thực hiện một việc vì lợi ích của bên kia mà không nhận lại một lợi ích nào có tính cách hoàn trả. Các hợp đồng không có tính chất đó gọi là hợp đồng có đền bù.

 

Tặng cho, cho mượn tài sản là những ví dụ điển hình của hợp đồng không có đền bù[3]. Có những hợp đồng mang tính chất kép: ủy quyền, cho vay tài sản có thể là hợp đồng có hoặc không có đền bù tùy theo việc ủy quyền, cho vay có hay không có kèm theo các điều kiện về tiền thù lao, về lãi. Một số hợp đồng, do bản chất, luôn là các hợp đồng có đền bù: mua bán, trao đổi, ...

click liên hệ luật sư.

lienhe