Các phương thức trực tiếp xác lập quyền sỏ hữu đối với tài sản hữu hình được thừa nhận tại Điều 176 BLDS bao gồm: sáp nhập, trộn lẫn, chế biến; chiếm hữu đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, gia súc gia cầm bị thất lạc; vật nuôi dưới nước di chuyển tự nhiên (gọi chung là chiếm hữu theo Điều 176 BLDS). Ngoài ra, do tính tất yếu của lịch sử, luật viết hiện hành còn thừa nhận khả năng xác lập quyền sở hữu của người quản lý tài sản vắng chủ theo Nghị quyết 57/NQ- QH ngày 24/8/1998

click liên hệ luật sư.

lienhe