Tài sản vô hình rất đa dạng và phong phú cả trong cuộc sống lẫn khía cạnh pháp lý. Nội dung nghiên cứu phần này đề cập đến ba nhóm tài sản vô hình được luật viết điều chỉnh tương đối chặt chẽ và đầy đủ nhất. Đó là quyền sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu đối với tác phẩm văn chương, nghệ thuật, khoa họcquyền sở hữu các yếu tố vô hình thuộc về sản nghiệp thương mại.

click liên hệ luật sư.

lienhe