- Nội dung vật chất của các quyền sở hữu đối với tài sản vô hình chỉ có thể xây dựng với sự tham gia của người thứ ba, có thể là khán thính giả, người tiêu dùng...gọi chung là khách hàng. Tài sản hữu hình, trái lại, tồn tại tồn tại tự nó và có thể trở thành đối tượng của một quyền sở hữu hoàn chỉnh bằng việc xác lập mối quan hệ giữa tài sản với chủ sở hữu mà không cần sự tham gia của người thứ ba.

click liên hệ luật sư.

lienhe