Không phải vật nào cũng là tài sản theo ý nghĩa pháp lý, bởi lẽ có những vật thuộc về sở hữu của cộng đồng (hay còn gọi là của chung) và cũng có những vật vô chủ.

- Của chung (tiếng Latinh là res communes) là những gì thuộc về mọi người. Sở hữu cá nhân đối với của chung là một điều không có ý nghĩa. Của chung theo quan niệm Latinh bao gồm: không khí, nước biển, ánh sáng, nước chảy tự nhiên, năng lượng mặt trời... Theo sự gia tăng dân số trên Trái đất và sự hoàn thiện của các khái niệm về dân tộc và chủ quyền quốc gia, danh mục của chung ngày càng thu hẹp lại.

- Vật vô chủ (tiếng Latinh là res derelictae), theo khoản 1, Điều 247 BLDS “là vật mà chủ sở hữu từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó”. Trong luật Việt Nam và cả trong Luật dân sự của nhiều nước (Pháp, Nhật Bản...) vật vô chủ không thể là một bất động sản. Luật dân sự Việt Nam hiện hành quy định rằng các vật vô chủ, nếu là động sản, thì thuộc về người phát hiện; còn nếu là bất động sản thì thuộc về Nhà nước (Điều 247, khoản 1). Quy định này cũng được thừa nhận trong luật Pháp (Điều 713). Do đó, có thể nói rằng chỉ có khái niệm động sản vô chủ trong khoa học luật dân sự.

click liên hệ luật sư.

lienhe